Számadás • Hetedhéthatár

Asztaltársaság

Számadás

Bibliográfia Imolay dr. Lenkey István munkásságáról

Imolay dr. Lenkey Istvánt aligha kell lapunk olvasóinak bemutatni, Munkásságát részletesen méltattuk 70. születésnapja alkalmából (Kisgrafika 2014/4.sz,), ám a róla készült személyi bibliográfia teljességre törekvően mutatja be azt. A 75. születésnapjára készült kiadvány afféle – eléggé nem meg becsülhető – családi vállalkozásként „az éves tagolásban kapott adatokat kiegészítve, pontosítva tematikusan szerkesztette” dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára, Siposné Lenkey Klára és Lenkey István.

Az Előhangban É. Kovács László, a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület alapító elnöke meleg hangú köszöntőjét olvashatjuk. Utal gyűjtőtársunk „közszolgálatban végzett” munkásságának szinte minden területére, így annak kisgrafikai vonatkozásaira is. Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára Közösségben, közösségért írásában azt mutatja be, hogy a református családi hagyományok és teológiai tanulmányai hogyan indították el publikációs tevékenységét, miként váltott az át világi témákra is. A Curriculum Vitaeben időrendben tekinthetjük át életének legfontosabb eseményeit: egyházi szolgálatban végzett különböző beosztásait, egyéb munkahelyeit, folyamatos önképzésének eredményeit (a teológia elvégzése után könyvtáros, könyv- és kiadványszerkesztő, tervező szakképesítést szerzett), valamint munkásságának legfontosabb mozzanatait. A bibliográfia 14 fejezetet tartalmaz. Az Önálló és társszerzős művek között egyaránt találunk terjedelmes szótárakat és kisgrafikai kiadványokat. A Bibliográfiák, repertóriumok a rejtett bibliográfiák mellett több könyvet (pl. Apáczai Csere Jánosról, dr. Tóth Béláról) és kisgrafikai kiadványt (bibliográfia dr. Semsey Andorról, a Magyar Exlibris 1935-1936 repertóriuma stb.) sorol fel. Zömmel kisgrafikai vonatkozású adatokat tartalmaznak a Bevezetők grafikai mappákhoz; Kiállítási katalógusok, alkotásjegyzékek című fejezetek. A Tanulmányok; Igehirdetések, igehirdetési előkészítők; Bibliai képcsarnok; Kéziratok fejezeteket követi a Művészek, kiállítások, ahol 93 alkotóról írt 143 publikációjáról tájékozódhatunk. Az Olvasólámpa a könyvismertetéseit, grafikai mappákról, kiállítási katalógusokról írtakat veszi számba. Kisebb terjedelmű cikkeiről olvashatunk a legterjedelmesebb Miscellanea című részben. Legtöbb a Hajdú-Bihari Naplóban, a Hetedhéthatárban (Pécs) és a Mohácsi Hírlapban jelent meg. Az utóbbi munkatársaként volt olyan esztendő, hogy átlagosan hetenként közölték írását a legkülönbözőbb (köztük a település művészeti életéhez kapcsolódó) témakörökben. Mindemellett közülük mintegy félszáz kisgrafikai vonatkozású. A következőkben előadásainak (88), egyéni kiállítási megnyitóinak (133, a művészek betűrendjében) és a csoportos — többnyire saját gyűjteményéből — rendezett 23 tárlat megnyitójának jegyzékét olvashatjuk. Befejezésül a kiadványokhoz készült mutatókról, így a Kisgrafika tartalommutatóiról tájékozódhatunk.

A bibliográfiának ez a fejezete összesen 1060 tételt sorol fel. Mivel nem időrendben, nem tudjuk nyomon követni Lenkey dr. évről évre sokasodó munkásságának eredményeit. Némi kutakodás után kiderül, hogy első írásai 1967-ben jelentek meg a Református Újságban. Mivel az anyaggyűjtés 2016 májusában zárult, megállapíthatjuk, hogy 49 év alatt évente átlagosan mintegy 25 alkalommal publikált vagy rendezett, nyitott meg kiállítást stb. Mindez persze játék a számokkal, hiszen nem hasonlítható össze egy-egy munkaigényes könyv vagy bibliográfia, tematikus tárlat összeállítása a kisebb cikkekkel, mégis utal rendkívüli szorgalmára.

Meg kell még említeni azt is, hogy a bibliográfia az említettnél sokkal több adatot tartalmaz, mert egy-egy mű (kiállítás) adatainak leírása után közli az arról megjelent írásokat is. (Az első fejezet 13 tételéről pl. 25-öt.) A könyvészetileg kifogástalan címleírások után gyakran magyarázó jegyzeteket, kiegészítéseket is olvashatunk.

Munkásságának műfaji, tematikai sokszínűségére jól utalnak a fejezetek címei. Szinte enciklopédikus érdeklődésének változatosságát csak néhány tárgyszóval egészítjük ki: társadalomismeret, néprajz, irodalom, irodalomtörténet, helytörténet és a kisgrafika mellet a művészetek minden ága. Ezekbe is további betekintést nyújt a Függelék újabb 207 tétele: a róla megjelent írások (38), a róla készült képzőművészeti alkotások (37) – köztük Szilágyi Imre és Várkonyi Károly metszetei –, a hozzá írt versek adatai, kitüntetései (Tompa Mihály emlékérem, Pro Gömör-díj, Herman Ottó-díj), majd a részére készült kisgrafikák – Andruskó Károlytól Vincze Lászlóig, 36 művész 86 alkotásának a leírásai.

A Textuáriumot követi a rendkívül részletes a név- és tárgymutató, amely – tipográfiailag is megkülönbeztetve – utal az intézmények, egyesületek stb. nevére, a kiadványok címére, eseményekre (pl. busójárás, busófarsang stb.).

Legfontosabb érdeme az, hogy a különböző fejezetekben felsorolt tételeket összegyűjti. Így – csak a kisgrafikánál maradva – pl. Józsa Jánosról 28 írásra, mappára, valamint 19 ex librisre, Szilágyi Imréről 26 tételre (itt elmaradt a 9 kisgrafika) utal. Ugyanígy tájékozódhatunk a gyűjtőkről, lapunkra, egyesületünkre stb. utaló tételekről.

Mindezek után nem kell részleteznünk, hogy a bibliográfia – a mellett, hogy sokoldalú betekintést nyújt gyűjtőtársunk munkásságába, nem egy öncélú, maga mutogató számvetés, hanem egy közösségi, közérdekű „számadás”. Nem csak a kisgrafika kedvelőinek, hanem –legáltalánosabban – a református egyház, vallás, Debrecen, Mohács, Gömör helytörténete, művészete, irodalma stb. iránt érdeklődőknek, kutatóknak nélkülözhetetlen forrásmunka. Minden elismerés ezért a szerkesztőknek és Lenkey Istvánnak azért is, hogy a kiadvány tervező-szerkesztőjeként ismét egy tipográfiailag kifogástalanul (technikai munkatárs: Csomborné Predás Katalin) megvalósított kiadványát vehetjük a kezünkbe. Hozzájárulnak ehhez a mértéktartóan válogatott illusztrációk is: Csúcs Ferenc és Boncsér Árpád őt ábrázoló érme, Tóth György fotója, Kedves János festménye és néhány számára készült ex libris.

(Mohács, 2016, Kiad. a Hegyibeszédesek Baráti Társasága, Kódex Nyomda, Pécs, 144 lap.

 

Print Friendly, PDF & Email

HozzászólásokArchívum

Hozzászólások

DISQUS