A Pécsi Egyetem megnyitása 1923-ban – 100 éve történt (hetedik rész) • Hetedhéthatár

Népszerű tudomány

A Pécsi Egyetem megnyitása 1923-ban – 100 éve történt (hetedik rész)

A nagysikerű egyetem-avatást követően is többször írtak a pécsi lapok róla, de a hangsúly immár megváltozott: az új felsőoktatási intézményünk „berendezkedéséről,” mindennapjairól, a városi kapcsolatairól szóltak immár a hírek. A konzervatív-katolikus „Dunántúl” (1911-1944) híradásai a lap 1923. október 18.-i számának első oldalán kaptak helyet.  Először nézzünk egy üdvözlést „– Egy volt pécsi jogtanár szerencsekívánatai az egyetemhez” címmel.

Pécsi Jogakadémia Anno (Forrás: Wikipédia)

„A régi pécsiek legnagyobbrészt élénken emlékeznek Lukács Adolf dr. volt pécsi jogakadémiai tanárra, aki a pécsi királyi ítélőtábla felállításakor táblabíró, majd kolozsvári, később budapesti egyetemi tanár lett. Bár már hosszabb ideje elkerült Pécsről, élénken érdeklődött az itt lejátszódó események iránt, és különösen nagy melegséggel emlékezett meg a pécsi egyetem megnyitásáról. Érzelmeit Nendtvich Andor polgármesterhez intézett következő táviratában juttatta kifejezésre: ’Igaz lelkem legőszintébb gondolatai, szerető szívem legforróbb érzelmei, családi boldogságom legfenségesebb emlékei Pécs városához kötnek. Ezért kérem a Mindenhatót, az új egyetem legyen Pécs városának utolérhetetlen büszkesége, és hazánknak évezredekre terjedő dicsősége. Lángoló szeretettel kívánja dr. Lukács Adolf.”

Vadember Szálló Anno (Forrás: Régi Pécs)

Alatta pedig egy igazi hallgatói hír kapott helyet „– Csütörtökön nyílik meg az egyetemi menza” címmel, amely a következőket tudatta. „Az egyetemi menza csütörtök délben a régi Vadember szállóban megnyílik. – Ebéd és vacsora 2200 korona, (jó) előmenetelű és szegény sorsú hallgatók a felét fizetik, ezért a kedvezményért a rektorhoz kell folyamodniuk. Akik a menzán óhajtanak étkezni, mielőbb jelentkezzenek.”

Az idézetek sorában ismét a „Dunántúl” 1923. október 18.-i száma következik, mégpedig annak második oldala, „– Izraelita istentisztelet az egyetem megnyitása alkalmából” címmel. „Az Erzsébet tudományegyetem (sic!) megnyitása alkalmából a pécsi izraelita templomban pénteken, e hó 19-én délutáni negyed hat órai kezdettel ünnepi istentisztelet lesz, melyen Wallenstein Zoltán dr. főrabbi prédikál. Mint értesülünk, ezen az istentiszteleten az egyetemi tanács is képviselteti magát. Külön meghívókat a hitközség elöljárósága az idő rövidsége miatt nem bocsátott ki.”

Az egyetem központi épülete képeslapon 1928 (Forrás: PTE Levéltára)

Ez azért különösen tanulságos hír, mert mint köztudott, a numerus clausus törvény végrehajtásával kapcsolatosan később nagyon élénk társadalmi vita alakult ki, amely zsidó-ellenes hallgatói tűntetésekben is jelentkezett, és ez érintette a pécsi egyetemet is. Mint látjuk, a pécsi izraelita hitközség szintén kivette részét az egyetem ünnepléséből, amelynek jelentőségére ezzel az idézettel is rá akartam mutatni!…

A lap október 19.-i számában már hírt adtak az első jelentős eseményről az universitas életéből „– Az első doktorrá avatás a pécsi egyetemen” cím alatt. „A Pécsi Erzsébet tudományegyetemen október hó 22-én, hétfőn lesz az első doktorrá avatás ünnepélyes formák között. Erre az aktusra az érdeklődő közönséget is szívesen látják. A doktorrá avatás közelebbi időpontját később közöljük.”

Nendtvich Andor polgármester (Forrás: Wikipédia)

Ismét „ugorjunk” egy napot. „– Egyetemet megnyitó istentisztelet az evangélikusoknál” címmel a következőkről adtak hírt az újságban október 20-án. „Az Erzsébet tudományegyetem megnyitása alkalmából az evangélikusok templomában vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet lesz.”

Ha lapozunk ismét egyet a „Dunántúl” 1923. október 21.-i számához, akkor „Tibullus” (Albius, ókori római elégia költő) nevével fémjelzett írást találunk „Jegyzetek” címmel. „Remekbe illő beszédet mondott a polgármester, amikor az Erzsébet tudományegyetemet felavatása ünnepén a város közönsége nevében üdvözölte.

Amit a polgármester vár az új egyetemtől, azt mi is várjuk: tudást, műveltséget, hazafiságot. Amiben ő hisz, abban mi is hiszünk: régi dicsőségünknek az újra reánk borult éji homályból való fölragyogásában, hazánk régi nagyságának visszajövetelében. Amit pedig ő nem vár, amit ő sohasem keres, azt megadjuk neki, mert meg kell, hogy adjuk, kéretlenül, egy szívvel, egy lélekkel: az elismerést, a köszönetét, amiért annyit dolgozott, annyit küzdött, szinte verekedett, hogy    hazabeli (sic!) kultúránknak évszázadokkal ezelőtt romba dőlt főtemplomát újra fölépíthesse. És amelyért egy tengerét a szeretetnek tartogatja szívében, városának ezzel is késői nemzedékek hálájára méltó, megbecsülhetetlen szolgálatot tegyen.

Az egyetemért folyt küzdelemben éppúgy övé volt az oroszlánrész, mint abban a másikban, amelyet, ha nem koronáz siker, pont ott volnánk, egyetem nélkül, ahol a szerencsétlen Pozsony.”

A zsinagóga – Orsós Gyurika rajza (Forrás: Pécs Ma)

Erről a fontos eseményről már hír-előzetest kaptunk, most az október 21.-i szám „Hírek” rovatába tették „– Az első doktori avatások a pécsi egyetemen” címűt. „Röviden jeleztük, hogy az első doktorrá avatásokat október 22-én, hétfőn tartják meg a pécsi Erzsébet tudományegyetemen. A ma történt megállapodások szerint ez az ünnepélyes aktus hétfőn, pontosan déli 12 órakor lesz az egyetem aulájában. Mint értesültünk, tíz jogászt avatnak ez alkalommal doktorrá. Az ünnepélyes aktus, amely Pécs városában az újdonság erejével is hat, nyilvános, s arra szívesen látják az érdeklődő közönséget.”

Ugyanezen a napon, egy másik vallási felekezet egyetemmel kapcsolatos híre következik „Izraelita istentisztelet az egyetem megnyitása alkalmából” címmel, amelyről már előzetes hírt kaptak a pécsiek. „Péntek este az izraelita templomban istentisztelet volt a pécsi Erzsébet tudományegyetem megnyitása alkalmából. Wallenstein Zoltán dr. főrabbi nagyszabású beszédben foglalkozott az egyetem kultúr jelentőségével. Az istentiszteleten az egyetem is képviselve volt (Halasy) Nagy József dr. rektorral az élén.”  Ennek az eseménynek kétszeri közlését egy konzervatív-katolikus napilapban külön üdvözölhetjük, és mivel ezen az istentiszteleten az egyetemi vezetés szintén részt vett, mutatja minkét fél nyitottságát ebben a kérdésben…

Halasy-Nagy József rektor (Forrás: Wikipédia)

Ami pedig a lap 1923. október 23.-i számát illeti, „Az első doktorrá avatás a pécsi egyetemen” cím, és a „Tíz új doktor” alcím előző napi keltezéssel így olvasható. „Pécs, október 22. A pécsi Erzsébet tudományegyetem aulájában ma délben folyt le az első doktorrá avatási ünnepély. Az aulát zsúfolásig megtöltötték az érdeklődő pécsi közönség és az egyetem férfi és női hallgatói. Tíz végzett joghallgatót ért tanulmányai befejezése után az a kitűntetés, hogy a pécsi egyetem rektora és tanácsa a jogi, illetőleg államtudományok doktorává avatta, illetőleg doktorrá fogadta őket. Az új jogtudorok közül Vámosi János Pált most egyszerre a jog- és államtudományok, Buzássy Lajost, Kock Józsefet, Szekeres Albint, Kerényi Dezsőt, Garzuly Józsefet a jogtudományok, Zányi László pécsi posta- és távirdai (sic!) titkárt, Winkler Bélát, Horváth Kázmért és Beczey Pált pedig az államtudományok doktorává avatták.

Pekár Mihály professzor (Forrás: Wikipédia)

A zsúfolt teremben alhalkult a beszélgetés, amikor az ajtóban megjelenik a rektori pálcával a díszruhás rektori pedellus, és hármas koppantással hírül adja, hogy jön’– A tanács.’

Az emelvényen elfoglalják helyüket a tanács asztalánál középen (Halasy) Nagy József dr. rektor magnificus, tőle jobbra Késmárky István dr. a jogi kar, Weszely Ödön dr. a bölcsészeti kar, balra pedig Pellár (helyesen Pekár) Mihály dr. az orvosi kar dékánja, mindannyian állásuk jelvényeivel. Az egyetemi tanárok közül jelen vannak még Mihálffy Ernő dr., Schaurek Ráfael dr. rendes-, Buzássy Ábel dr. és Jellachich István dr. helyettes tanárok. (Halasy) Nagy József dr. rektor meg nyitja az egyetemi tanács ülését. Közli, hogy tíz jelölt kiállotta (sic!) a szükséges szigorlatokat, és doktori értekezésüket is elfogadták. Ezért felszólítja a jelölteket, hogy doktorrá avatási kérelmüket szóval is előterjesszék. A jelöltek nevében Buzássy Lajos terjeszti elő a kérelmet. A rektor tudomásul veszi, és helyt ad a kérelemnek. Felszólítja őket, tegyék le az esküt. A doktoranduszok felmennek az emelvényre, jobb kezük két ujját a rektori pálcára téve elmondják a Nyakas János dr. tanácsjegyző által felolvasott eskümintát. Ezután a rektor felkéri a jogi kar dékánját, avassa fel doktorrá a jelölteket. Késmárky István dr. jogi kari dékán felolvassa az avató határozatot, amellyel a pécsi egyetem felruházza az új doktorokat mindazon jogokkal és tisztségekkel, amelyek őket a törvény erejénél fogva megilletik. Figyelmezteti őket, hogy kötelességük állásuk tekintélyét megóvni, az egyetem gyarapodását, felvirágzását, ezzel embertársaik javát, hazánk dicsőségét előmozdítani. Végül Zányi László dr. posta- és távirda titkár mondott köszönetet a felavatásért, és tett ígéretet mindannyiuk nevében, hogy a reájuk rótt kötelességeknek mindenben megfelelnek. A rektor ezzel az ülést bezárta.”

 


HozzászólásokArchívum

Partnereink

Hozzászólások

DISQUS